หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา

               

              บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา อาจารย์อาคม หะยีอูมา ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ถิรวุฒิ วรกิจพูล ผล และ อาจารย์ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย บรรยายใน โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย เข้าร่วม 25 โรงเรียน นักเรียน จ านวน 130 คน ในวันที่ 30 มิ.ย. 60 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกรรสูตศึกษาลัย จ. สุพรรณบุรี



Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready