หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสาน)

 

โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสาน)
 
                         วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส่วนงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสาน) โดยมีผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพร้อมนายสัญญา คาจริง รองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรพิน ประชานิยม และกลุ่มงานผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากก้านทางมะพร้าวของกลุ่มสตรี วิสาหกิจชุมชน “จักสานก้านมะพร้าวบางช้าง” จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยากรบรรยายพร้อมสอนวิธีการทาเครื่องจักสาน ณ ห้องประชุมบางกระสอ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการฯ เขตเหนือ ศูนย์นนทบุรี


Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready