หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการ "อบรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้นักวิจัยรุ่นใหม่"

โครงการ "อบรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้นักวิจัยรุ่นใหม่"

                        งานวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ "อบรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้นักวิจัยรุ่นใหม่" ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีความเข้าใจและสนใจทางานวิจัยมากขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา บรรยายเรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ สกอ. และการเขียนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อพัฒนางานและการศึกษา ผศ.ราพึง เจริญยศ บรรยายเรื่อง การจัดทาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ และแนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคาร ๑๘ ชั้น ๖ (ห้อง ๑๘๐๖๖) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready