หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ร่วมจัดนิทรรศการความรู้เปิดบ้านวิชาการ W.P. Open - House และแนะแนวการศึกษาต่อ

more detail
ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านอุดมศีล(Open - House) และแนะแนวการศึกษาต่อ

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโบราณสถานมรดกโลก

more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรร่วมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ในงาน Open - House และแนะแนวการศึกษาต่อ

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย

more detail
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากร

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมจัดนิทรรศการและถ่ายทอดองค์ความรู้การดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ.

more detail
โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
more detail
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการ การเรียนการสอนในรููปแบบการบรูณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการ การเรียนการสอนในรููปแบบการบรูณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิด ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
more detail
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ๑๒ สถาบัน

more detail
เวทีสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งครอบครัว “ดนตรีในสวน” ครั้งที่ ๑

more detail
MOU โครงการพัฒนาการเรียนรู้โปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม Siemens Solid Edge ระหว่าง กับ มทร.สุวรรณภูมิ บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด

more detail
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ (ACTIS) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA) และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (NCOST)

more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
more detail
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สวท. จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
more detail
สวท. จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561
สวท. จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561
more detail
กำหนดการเปิดระบบคำนวณภาระงาน รอบ 1/2560 สายวิชาการและสนับสนุน

more detail
กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ

more detail
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ || โครงการค่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนและสังคม

more detail
สวท.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สวท.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
more detail
อบรม “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ”

more detail
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560

more detail
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camps and Exchange 2018

more detail
โครงการฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 มทร. MOU การพัฒนาการจัดการศึกษางานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา

more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีการศึกษา 2560
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
สวท.จัดประชุมจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560
สวท.จัดประชุมจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3/2560
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัลการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมจัดโครงการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

more detail
การประชุมวิชาการราชมงคลเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2017

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2560
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
อาจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิฯ สร้างเซนเซอร์ตรวจสอบโบราณสถานชิ้นแรกของไทย

more detail
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ จัดโครงการเปิดบ้าน ปลูกกล้า TDE ครั้งที่ 2

more detail
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

more detail
โครงการนักศึกษาใหม่สัมพันธ์ครั้งที่ ๑

more detail
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ด้านสิ่งแวดล้อม)

more detail
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

more detail
คณะวิศวกรรมฯ ออกแนะแนว โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
more detail
งาน Thailand e-Commerce Week 2017 (สนใจเข้าร่วมงาน คลิก)

more detail
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2560
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3/2560
more detail
จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ เทศบาลตำบลราชคราม
2-11-60
more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ MOU กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2-11-60
more detail
สวท.จัดประชุมการคำนวณรายรับต่อชั่วโมงของอาจารย์
สวท.จัดประชุมการคำนวณรายรับต่อชั่วโมงของอาจารย์
more detail
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙
2 - 11 - 60
more detail
การประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย สุจริต จิตอาสาศูนย์นนทบุรี คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี

more detail
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

more detail
ลงทะเบียนและส่งผลงาน ประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพฯ ณ ม.เกษตรศาสตร์

more detail
ประกาศ มทร.ส. เรื่องกำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี

more detail
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดวัง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC
5-10-2560
more detail
จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
5-10-60
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
5-10-60
more detail
ปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
5-10-2560
more detail
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดคลิปวิดีโอ ความผูกพันกับอีซูซุ

more detail
คณาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

more detail
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (TCAS ) ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (TCAS ) ประจำปีการศึกษา 2561
more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. และ ป.ตรี

more detail
เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560

more detail
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017

more detail
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2560

more detail
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (เพิ่มเติม)

more detail
สวท.จัดประชุมคำนวณหาค่า BP รายหลักสูตร
สวท.จัดประชุมคำนวณหาค่า BP รายหลักสูตร
more detail
สวท. จัดประชุม กำหนดกลยุทธ์และกระบวนการการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561

more detail
ประกาศ มทร.ส. เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

more detail
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

more detail
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

more detail
ประกาศ มทรส. เรื่อง การสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
17-8-60
more detail
ประกาศขยายเวลากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

more detail
กำหนดการสำหรับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

more detail
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (ศูนย์นนทบุรี)

more detail
กำหนดการลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
more detail
ประกาศ มทร.ส.เรื่อง เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดทำสัญญารับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

more detail
สวท.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

more detail
ผอ.สวพ. ได้รับรางวัล ISFT FAA ซึ่งเป็นรางวัลดีเด่นด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ

more detail
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

more detail
นักวิจัยจาก มทร.สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลด้านการวิจัย จากการประชุมวิชาการนานาชาติ

more detail
ผอ.สวพ. ได้รับการเชิญจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกียงซัง เพื่อเป็นศาสตราจารย์รับเชิญในการบรรยายพิเศษ

more detail
The 6th International Symposium on the Fusion Science and Technology

more detail
กำหนดการเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
more detail
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2560)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2560)
more detail
กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
more detail
สวท.จัดประชุมจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560
สวท.จัดประชุมจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560
more detail
กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

more detail
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
บูรณาการเรียน เพื่อบริการวิชาการชุมชน เข้มแข็ง
20-7-60
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคสมทบ)

more detail
วิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
20-7-60
more detail
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

more detail
ประกาศคณะบริหารธุรกิจฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทฯ (เพิ่มเติม3)

more detail
โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้บริหารระดับคณะ หลักสูตรนักบริหารหลักสูตร วท. มทรส. รุ่นที่ 1

more detail
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านผู้พัฒนา/ผู้ผลิตของประเทศไทย หลักสูตร Cloud Computing เพื่อป้อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

more detail
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังความรู้สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ e–Learning

more detail
สวท.จัดโครงการ “เปิดโลกความรู้ ก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ”
สวท.จัดโครงการ “เปิดโลกความรู้ ก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ” เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
more detail
สวท. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 5/2559
สวท. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 5/2559
more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักศึกษาเข้าแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณระดับโลก

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)
more detail
สวท. จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงผลการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2559
สวท. จัดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงผลการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2559
more detail
สวท. จัดประชุม “คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้งที่ 5/2560 ประจำปีการศึกษา 2559”
สวท. จัดประชุม “คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คร้งที่ 5/2560 ประจำปีการศึกษา 2560”
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จิตอาสา พาทำดี ถวายในหลวง
6__เดือน__กรกฎาคม__พ.ศ.__2560___ถึงวันที่____เดือน___ พ.ศ.2560
more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6___เดือน___กรกฎาคม____พ.ศ.__2560__ถึงวันที่__8___เดือน___กรกฎาคม____พ.ศ.__2560
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ถวายเทียนจำนำพรรษา)
6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
more detail
กิจกรรม เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓
6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)
more detail
วิศวฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดค่ายวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อน้อง

more detail
สวท. จัดประชุมทบทวนการจัดทำชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ภาคภาษาอังกฤษ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ
สวท. จัดประชุมทบทวนการจัดทำชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ภาคภาษาอังกฤษ รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ
more detail
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560
ถึง 8 สิงหาคม 2560
more detail
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา

more detail
สวท. จัดโครงการ “พัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา”
สวท. จัดโครงการ “พัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา”
more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด โครงการบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่
29 มิถุนายน 2560
more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมดีเด่น (Sci Prize)

more detail
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

more detail
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน

more detail
บุคลากรคณะวิทย์ฯร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 7

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

more detail
นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือขนานการก้าวเดิน ก้าวใหม่สู่สังคม

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ “มอบเครื่องย่อยกิ่งไม้”

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งเสริม ใส่ใจสุขภาพผู้พิการทางสมอง

more detail
นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบเครื่องกายภาพบำบัด สำหรับผู้พิการ

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

more detail
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยี รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคและการแสดงผลงานการสื่อสาร

more detail
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สามารถ ต่ายขาว

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เพิ่มเติม2)

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ CompTIA พัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา ตอบรับความต้องการยุค Thailand 4.0

more detail
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ให้ โอวาท นักศึกษา Lions Clubs International Denmark Youth Camp 2017

more detail
โครงการบรูณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

more detail
สวท. จัดโครงการก้าวใหม่สู่การเป็นสหกิจศึกษา 4.0
สวท. จัดโครงการก้าวใหม่สู่การเป็นสหกิจศึกษา 4.0
more detail
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ประจำปีการศึกษา 2560
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
ประกาศ มทร.ส. เรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เปิด“ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน”

more detail
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
สวท. จัดประชุม “แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561”

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

more detail
โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้านการมีส่วนร่วมประกันคุณภาพการศึกษา
18__เดือน__พฤษภาคม__พ.ศ.__2560
more detail
มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา มอบเครื่อง TS Power Press 80 Ton
18__เดือน__พฤษภาคม__พ.ศ.__2560
more detail
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรภายในคณะวิศวฯ
18__เดือน__พฤษภาคม__พ.ศ.__2560
more detail
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย
18__เดือน__พฤษภาคม__พ.ศ.__2560
more detail
กำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS

more detail
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
18__เดือน__พฤษภาคม__พ.ศ.__2560
more detail
โครงการอบรมโดยสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าสถานประกอบการ ครั้งที่ ๓
18__เดือน__พฤษภาคม__พ.ศ.__2560
more detail
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 2)
more detail
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัล จากงาน“45th International Exhibition Invention of Geneva” ณ ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

more detail
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม1)
19 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 1)

more detail
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ระหว่างวันที่ 1-20 พ.ค. 2560
more detail
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด) ปีการศึกษา 2560

more detail
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม 1)
more detail
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

more detail
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2560

more detail
พิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2

more detail
โครงการเสวนาการให้ความรู้แนวทางการให้บริการวิชาการและวิจัยเพื่อสังคมนำไปสู่ การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

more detail
International Exhibition Invention of Geneva

more detail
ประกาศเจตจำนง

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสาน)
23 ก.พ. 60
more detail
โครงการ "อบรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้นักวิจัยรุ่นใหม่"
23 ก.พ. 60
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2556
more detail
สวท. จัดโครงการ “สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559”
สวท. จัดโครงการ “สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559”
more detail
โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษาและประกวดการแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

more detail
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
more detail
สวท.จัดโครงการ"เพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์" ครั้งที่ 1
สวท.จัดโครงการ"เพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์" ครั้งที่ 1
more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การทำไข่เค็มและปลาตะเพียนต้มเค็ม

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอรัญญิก เรื่อง การส่งเสริมการปลูกผักกางมุ้ง

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 3 มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการศูนย์อาหารปลอดภัย

more detail
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา คณะศิลปศาสตร์

more detail
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ แด่ องคมนตรี

more detail
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จัดกิจกรรม 5ส + 3 Big Cleaning Day ครั้งที่ 1

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี แนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

more detail
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๔ (Cabling Contest Final Round 2016)

more detail
การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม 5ส + 3 ศูนย์นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
สวท.จัดประชุม “การจัดทำชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
สวท.จัดประชุม “การจัดทำชื่อวิชา คำอธิบายรายวิชา ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
more detail
สวท.จัดโครงการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558”

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) เครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 1 มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้า

more detail
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การแปรรูปมันเทศ

more detail
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลอรัญญิก เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะเทคโนโลยีเกษรฯสำรวจบริบทชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน

more detail
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

more detail
สวพ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6/2559

more detail
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปขนมโบราณ

more detail
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

more detail
จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็น

more detail
โครงการหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น “สืบสานองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา เดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง”

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ Lions Clubs Internationnal Denmark

more detail
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ศึกษาดูงาน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

more detail
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ศึกษาดูงาน ณ ชุมสายโทรศัพท์นนทบุรี

more detail
จัดการเลือกตั้งกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด นำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (วัสดุฝึกวิชาฟิสิกส์) จำนวน ๒๐ ชุด

more detail
คณะศิลปศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนิน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ทอดกฐินพระราชทาน

more detail
บำเพ็ญกุศลถวายแด่พ่อหลวง

more detail
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน Work Integrated Learning :WIL

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ถวายความอาลัย

more detail
เรียนรู้ E - Commerce เพื่อ Start Up

more detail
เตรียมความพร้อม ไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
ประชุมขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ

more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
more detail
ประกาศเกี่ยวกบัการเลือกต้งัคณะกรรมการกองทุน พนม.ฝ่ายสมาชิก

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
รับมอบหุ่นยนต์ KUKA เพื่อการศึกษาและวิจัย

more detail
สรุปเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง ๔ ศูนย์พื้นที่

more detail
วิทยาฯ รวมใจ สานสายใย ผูกพัน

more detail
ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
more detail
The 2nd International Conference on Manufacturing Technologies 2016 (ICMT 2016)

more detail
สมัยสามัญองค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
Huntra Freshy Boy Freshy Girl and Miss Violet 2016

more detail
ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุการณ์เรือล่ม

more detail
“อาเซียน คือ เรา เรา คือ อาเซียน”

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๙

more detail
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

more detail
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการ การเรียนการสอนในรููปแบบการบรูณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2559

more detail
สวท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน

more detail
วันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

more detail
“จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ๒๕๕๙

more detail
เดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐”

more detail
พระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๑๑๕

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเดินการกุศล

more detail
แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์

more detail
ประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ร่วมกับ สสว. SME Bank และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการ ในโครงการ Start Up 2559

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมการประกวด “RUS Freshy Boys & Girls 2016”

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒๕๕๙

more detail
“จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

more detail
ปฐมนิเทศและสอบสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

more detail
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณูมิ รับมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6 จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณูมิ รับมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6 จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

more detail
ประชุมวิชาการ ๙ มทร.

more detail
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม

more detail
การทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

more detail
ประชุมสัมมนาวิชาการและรับรางวัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2559

more detail
บูชาครู

more detail
Thailand Pesearch Expo 2016

more detail
แนวปฏิบัติในการประเมินหลักสูตร

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษา

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

more detail
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

more detail
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และโพชฌังคปริตร

more detail
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

more detail
สวท.จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษากับคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ
สวท.จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษากับคณะกรรมการสหกิจศึกษาของคณะ
more detail
อบรมยุวมัคคุเทศก์

more detail
แถลงข่าวกิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ Big Day

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 115 ณ จังหวัดสระบุรี

more detail
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนทำการวินิจฉัยพบปะผู้ประกอบการ

more detail
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
more detail
๙ ราชมงคล ขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

more detail
เรียนรู้ร้องเล่นเพลงเรือ

more detail
ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8

more detail
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2559

more detail
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

more detail
สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สวท.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
more detail
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
more detail
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายชัยมงคล

more detail
การพัฒนาบทความวิชาการเพื่อสังคม

more detail
ประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

more detail
สวท.จัดโครงการ “แนวปฏิบัติในการประเมินหลักสูตร และศึกษาความต้องการเข้าศึกษา”
สวท.จัดโครงการ “แนวปฏิบัติในการประเมินหลักสูตร และศึกษาความต้องการเข้าศึกษา”
more detail
สวท. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
สวท. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ถวายโคมเทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน

more detail
ถวายโคมเทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน

more detail
ถวายเทียนพรรษา

more detail
ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 2559

more detail
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ

more detail
สวท.จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
สวท.จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
more detail
ประกาศ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์นนทบุรี

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้

more detail
ตัวอย่างภาพหมู่พร้อมกรอบบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

more detail
กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

more detail
พิธีรับโคมเทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน

more detail
เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

more detail
วิจัยในชั้นเรียน

more detail
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

more detail
English Hour Project

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)

more detail
สภากาแฟ

more detail
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

more detail
ประชุมคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

more detail
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน

more detail
Start Up ๒๕๕๙ ระยะที่ ๒

more detail
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับ มทร.ส. ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 114

more detail
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการประเมิน 26-27 ก.ค. 59

more detail
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้าน วทน. 25-25 ก.ค. 59

more detail
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์นนทบุรี

more detail
ปฎิทินการลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
more detail
แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2559
แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2559
more detail
การประชุมกิจกรรมความร่วมมือในประชาคมอาเซียน กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

more detail
กิจกรรมความร่วมมือในประชาคมอาเซียน

more detail
ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 2)

more detail
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

more detail
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสู่ชุมชนและสังคม

more detail
ระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ฝึกอบรมแนวทางป้องกันอัคคีภัย

more detail
มอบเกียรติบัตรบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑

more detail
ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

more detail
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑

more detail
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

more detail
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ช่วงที่ 2 หัวข้อแผนธุรกิจ

more detail
กิจกรรม “Smart SME Expo” ประจำปี 2559

more detail
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน นศ.ใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ปี2559

more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 2)

more detail
ทอดผ้าป่าสามัคคี

more detail
อบรมเพลงเรือ

more detail
พัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา

more detail
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐

more detail
จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๐

more detail
โครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2016

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จัดงานฉลองในหลวงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

more detail
นักวิจัยรุ่นใหม่ “ลูกไก่” รุ่นที่ ๕

more detail
พัฒนาผู้ประกอบการณใหม่ Start Up ปี ๒๕๕๙

more detail
พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๕๙

more detail
แถลงข่าวงานประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ประชุมเตรียมงานโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

more detail
สวท.จัดประชุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้หลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558
สวท.จัดประชุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้หลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558
more detail
ประกาศศูนย์นนทบุรี เรื่อง การตัดเสื้อ Shop นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

more detail
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้าผง

more detail
โครงการส่งเสริมงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์โดยใช้คณะเป็นฐาน

more detail
กำหนดวันรับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์แต่งกาย นักศึกษาใหม่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

more detail
กําหนดการสําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2559

more detail
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม)

more detail
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

more detail
แจ้งขยายเวลาและเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions)
more detail
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์นนทบุรี

more detail
สวท.จัดการประชุมจัดตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
สวท.จัดการประชุมจัดตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
more detail
ประกาศ วันที่สำเร็จการศึกษา วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และกำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

more detail
ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ประจำปีการศึกษา 2559

more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) ประจำปีการศึกษา 2559

more detail
การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน

more detail
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เครือข่ายด้านการบริการวิชาการ

more detail
วิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

more detail
พัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์

more detail
แนวทางการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

more detail
โครงการนักศึกษาปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดอบายมุข ปี ๓

more detail
วิสาขบูชา

more detail
กวนข้าวมธุปายาส

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เครือข่ายด้านการบริการวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม University Social Engagement
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เครือข่ายด้านการบริการวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม University Social Engagement โดยมี รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ ผู้ช่วยอธิการบดี คุณสันติ จียะพันธ์ และทีมงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้นำเสวนา
more detail
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดี ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดี ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ คุณเจษฎา บุรานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ดร.ฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ นักวิชาการ sme 4 ในการเข้าเยี่ยมชม
more detail
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ออกให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน 11 คัน บริการตัดผม จำนวน 73 คน และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 5 คัน ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 113 ณ เทศบาลตำบลดีลัง โรงเรียนบ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๙
more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ “จัดโครงการสโมสรสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙”
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ สโมสรสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ โดย อาจารย์สัญญา คำจริง รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้แทนคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการร่วมทำกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมแสดงความยินดี การจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โดย รศ.ดวงฤดี ศุภติมัสโร รองอธิการบดีประจำศูนย์ พื้นที่นนทบุรี ผู้แทนอธิการบดี และ อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี อาจารย์สัญญา คำจริง รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี แก่ พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ เที่ยงกมล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ เนื่องในโอกาส การจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์
more detail
ผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยม กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยม โดยเป็นผู้แทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มอบกระเช้าดอกไม้ และผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ มอบกระเช้าผลไม้ แด่ นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพผู้นำนักศึกษาด้านการมีส่วนร่วมประกันคุณภาพศึกษาภายใน”
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนา คุณภาพผู้นำนักศึกษาด้านการมีส่วนร่วมประกันคุณภาพศึกษาภายใน โดย อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางสาวนฤมล โพธิ์สุวรรณ และ นายธีระ จันทร์สุเทพ ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนทัศนคติและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ แก่ นักศึกษา
more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้บริหารระดับสูง”

more detail
สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ๒๕๕๙

more detail
เตรียมความพร้อมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

more detail
วันมันเทศ พระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๙

more detail
เครื่องแหวกร่องต้นข้าว

more detail
ประชุมเตรียมงานโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

more detail
สวท.จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สวท.จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
more detail
ทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

more detail
สวท.และคณะ จัดทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
สวท.และคณะ จัดทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
more detail
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษา (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 1)

more detail
คัดเลือกร้านจัดทำของที่ระลึกบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
ASEAN FORUM

more detail
ประชุมพัฒนางานด้านวิชาการ

more detail
๒๕ เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

more detail
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
เสริมสมรรถนะภาษาอังกฤษ

more detail
สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๕ส + ๓

more detail
มอบประกาศนียบัตร ระดับ ปวส.

more detail
การประกวดแผนการจัดการปัญหาวิกฤติของสถานที่จอดรถ

more detail
สืบสานประเพณีสงกรานต์

more detail
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๙

more detail
สืบสานวัฒนธรรมไทย

more detail
สหกิจศึกษาดีเด่น ๒๕๕๙

more detail
ส่งเสริมศักยภาพภาพบัณฑิต (เส้นทางสู่ความฝัน)

more detail
โครงการป้องกันเอดส์และสารเสพติด 2559

more detail
สวท.จัดโครงการ การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
สวท.จัดโครงการ การปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบlสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 2558
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำขนมจีบและการทำซาลาเปา”

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์และผักปลอดสารพิษ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมนำเสนอโครงการ Start up Thailand 2016

more detail
การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒

more detail
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมบริจาคโลหิต

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีส่งมอบผลงานโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

more detail
รดน้ำกราบขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
รดน้ำกราบขอพรอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม 1)
more detail
กำหนดการ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ระดับ ปวส.และปริญญาตรี ผู้กู้รายใหม่และรายเก่า (กยศ.) ภาคการศึกษา 1/2559
1 พ.ค. 59 - 31 ส.ค. 59
more detail
ประกาศผลสอบภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

more detail
สวท.ประชุมคณะกรรมการการจัดการระบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2559

more detail
ดูงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

more detail
อบรมหลักสูตรการจัดทำแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล

more detail
ทิศทางการพัฒนา

more detail
เตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย

more detail
กพ. จัดโครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน

more detail
เปิดเส้นทางท่องเที่ยว

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือ กพร. พัฒนานักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน

more detail
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ อนุรักษ์พลังงาน

more detail
44th International Exhibition Invention of Geneva ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2559

more detail
อบรมหลักสูตร Itil v3 and ISO 270019

more detail
อบรมนักวิจัยหน้าใหม่

more detail
เตรียมความพร้อม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘

more detail
บริหารจัดการน้ำ

more detail
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559
more detail
โครงการ พัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1

more detail
Thank you Party วันดี เมื่อวันวาน

more detail
ทำบุญหอพักนักศึกษา

more detail
อบรมการขับขี่ปลอดภัย

more detail
ตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส + ๓

more detail
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

more detail
มหกรรมเปิดโลกการศึกษา อยุธยาสู่สากล

more detail
มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน

more detail
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม

more detail
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันศึกษาดูงาน มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
ต้อนรับผู้บริหารจาก ๙ มทร.

more detail
ลงนามความร่วมมือด้านศิลปศาสตร์

more detail
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2559 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

more detail
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลโครงการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

more detail
แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source

more detail
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Home Room ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙

more detail
โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่อาเซียน

more detail
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

more detail
โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสู่อาเซียน

more detail
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย

more detail
โครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. + 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ศูนย์นนทบุรี

more detail
หลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

more detail
สวส.จัดอบรมหลักสูตร InfoGraphic มืออาชีพ ด้วย MS Publisher

more detail
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)

more detail
ทำบุญตักบาตร “วันมาฆบูชา”

more detail
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘

more detail
ดร.ศรีสุดา ไชยทองสุก ได้รับทุนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เข้าศึกษาดูงาน

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ออกให้บริการในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 112

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1

more detail
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ

more detail
กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา ๙ มทร. และกิจกรรม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘

more detail
ตรวจความเรียบร้อยการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา

more detail
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี จัดอมรมให้กับหน่วยงานภายนอก

more detail
ประกวดวงดนตรีคอนเสิร์ต ๙ ราชมงคลสานสัมพันธ์

more detail
การประกวดขบวนแห่ในงานตรุษจีนกรุงเก่า

more detail
RMUT Sport Boy and and Girl ๒๐๑๖

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ เลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย

more detail
พิธีเปิดกีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒“สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
โครงการ แข่งขันทักษะสู่ความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

more detail
สวท.ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
สวท.ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข

more detail
ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ (V-NET)

more detail
วันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ ๒๕๕๙

more detail
โครงการสัมมนาทิศทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมเเบบบูรณาการ

more detail
วันสหกิจศึกษา

more detail
การนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (concept paper)

more detail
คณะบริหารธุรกิจฯ : มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 สาขา Web Design

more detail
คณะบริหารธุรกิจฯ : มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมบรรยายพิเศษงาน Software Expo Asia 2016 : Digital Integration หัวข้อ Big Data and Education as a Service (EaaS)

more detail
โครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน

more detail
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด มอบอุปกรณ์คอมพิมเตอร์ แก่ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมงาน“ราษฎร์นิยมนิทรรศ”

more detail
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online

more detail
โครงการหลักสูตรการอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศอุดมศึกษา (mini MIS) มทรส.

more detail
โครงการคลินิกเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประดิษฐ์ของชำร่วยและแปรรูป

more detail
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ เรื่อง การให้ความรู้ประชุมเสวนาการทำข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์)

more detail
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
พิธีมังคลาภิเษกเหรียญหลวงพ่อรวย

more detail
บวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล

more detail
สุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ ๓๒

more detail
หลักสูตรใหม่

more detail
ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

more detail
คัดเลือกนักศึกษาร่วมโครงการ Lions Clubs

more detail
คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการสอนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับเยาวชน และโครงการพัฒนา ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน จังหวัดนนทบุรี

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

more detail
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ แด่ ท่านเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

more detail
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มอบชุดของที่ระลึก แด่ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง

more detail
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มอบเสื้อ“สุวรรณภูมิเกมส์” แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง

more detail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมผู้บริหารในอนาคต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙

more detail
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ แด่ รองนายกรัฐมนตรี

more detail
ประกวดแข่งขันนกกรงหัวจุก

more detail
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
Cowboy Night Party ชุมนุมศิษย์เก่า ๘๔ ปี เกษตรอยุธยา

more detail
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา หาสิตพานิชกุล

more detail
ให้การต้อนรับ Mr.Soren Birch Rasmussen

more detail
รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

more detail
เตรียมพร้อมตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส +๓ ประจำปี ๒๕๕๙

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี รับเกียรติบัตร “ด้านการเงินการคลัง” จากจังหวัดนนทบุรี

more detail
คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ แด่รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี

more detail
รางวัลบทความดีเด่น

more detail
สวท.จัดโครงการ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558"
สวท.จัดโครงการ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558"
more detail
KM9RMUT + 2

more detail
งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559

more detail
โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)

more detail
โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 110 และ 111

more detail
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
more detail
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา
more detail
โครงการ “การติดตามผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2559”
โครงการ “การติดตามผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2559”
more detail
ค่ายคุณธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์นนทบุรี

more detail
โครงการ “การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559” ครั้งที่ 1
โครงการ “การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559” ครั้งที่ 1
more detail
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการทุนต้นกล้าสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
IPv6 Ready Award

more detail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎีฯ

more detail
โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ(Visiting Professor)

more detail
โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการ

more detail
The 5th International Symposium on the Fusion Science and Technology (ISFT 2016)

more detail
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
more detail
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (รอบสุดท้าย)
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (รอบสุดท้าย)
more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมงานสังสรรค์ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙”

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ทำบุญตักบาตร“ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙”

more detail
รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

more detail
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ แด่ องคมนตรี

more detail
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.อีสาน

more detail
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัย และฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

more detail
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

more detail
พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

more detail
อธิการบดี มอบหนังสือชุด“นวราชมงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา ๖๐ พรรษา” และของที่ระลึก แด่ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

more detail
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มอบชุดของที่ระลึก แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง

more detail
สวท. จัดโครงการ “เส้นทางการพัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตอาเซียน (ACTS)”
สวท. จัดโครงการ “เส้นทางการพัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตอาเซียน (ACTS)”
more detail
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

more detail
นิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติการยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2

more detail
บันทึกความเข้าใจด้านบริการวิชาการ ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย

more detail
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
more detail
สวท.จัดประชุม การจัดตาางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4/2558
สวท.จัดประชุม การจัดตาางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4/2558
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

more detail
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
more detail
อบรมครูทหารชั้นสูง หัวข้อ ICT เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูทหารของ ทบ. กรมยุทธศึกษาทหารบก

more detail
นิสิต มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแข่งขันเกมส์ฟีฟ่าออนไลน์3 ในระดับอาเซียน ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

more detail
อบรมหัวข้อ เทคโนโลยีการสอนแห่งศตวรรษที่ 21

more detail
สืบสานประเพณีลอยกระทง

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

more detail
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

more detail
โครงการ RUS SMEs Idol

more detail
แนวปฏิบัติที่ดีในการรับนักศึกษา

more detail
ดูสถานที่จัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย

more detail
ประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ครั้งที่ ๑

more detail
สุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ ๑๑

more detail
แสดงความยินดีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

more detail
“คนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวไกล สู่ประชาคมอาเซียน”

more detail
เกษตรอยุธยาแฟร์

more detail