หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาโฮมเสตย์
ผศ.เนาวรัตน์ อินทรประสิทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาโฮมสเตย์ในชุมชน” จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว และเป็นแนวทางในการพัฒนาโฮมสเตย์ในชุมชน ซึ่งในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก คุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท นัทตี้แอคเวนเจอร์ และบริษัท อยุธยาโบ้ท แอนท์ ทราเวล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมน และ สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม บรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาโฮมสเตย์ในชุมชน โดย อาจารย์ดุสิตพร ฮกทา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรบรรยายในช่วงบ่าย โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ กว่า ๖๐ คน เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๔) ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready