หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ประชุมกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทร.สุวรรณภูมิ
นายสุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และเพื่อพิจารณาร่างคำสั่ง พิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้ ปฏิทินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชมชนและประชาคมอาเซียน” เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready