หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนและมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีคณะทำงานการติดตามผลในแต่ละหน่วยงาน กว่า ๖๐ คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready