หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
การประชุมพิจารณาและติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมพิจารณาและติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เกียวข้องจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในการพิจารณาและติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready