หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
โครงการอบรมระเบียบว่าด้วยการพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัตงานด้านพัสดุ
รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมระเบียบว่าด้วยการพัสดุสำหรับผู้ปฏิบัตงานด้านพัสดุ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกหน่วยงาน จำนวน ๗๗ ราย เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฏและระเบียบ โดยได้รับเกียรติจาก คุณแก้วใจ คดีธรรม นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready