หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
อบรมการใช้งานระบบ CHE QA ONLINE
ผศ.กฤษฎี สุขฉายี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การใช้งานระบบ CHE QA Online ที่เป็น Server มหาวิทยาลัย” โดยมีนายพัฒน์พล แก้วยม และนายเสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ ผู้ช่วย Admin ระดับมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง Self-Access ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready