หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
สวท.จัดโครงการส่งเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ “งานส่งเสริมวิชาการกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑” เพื่อติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบ ๖ เดือน โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหันตรา ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready