หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ( NRPM)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยแบบเร่งรัด (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM)) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้แก่ผู้รับผิดชอบงานวิจัยของคณะ/นักวิจัย ได้เรียนรู้การใช้ระบบ NRPM และสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย การติดตามโครงการวิจัยและผลสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยเข้าสู่ระบบ NRPM ได้ถูกต้อง ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready