หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
โีครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ ห้อง E-Learning อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน ประกอบด้วยนักวิจัยจากคณะ สถาบัน สำนัก และกองต่างๆ...
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready