หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ประมวลภาพกิจกรรม > view ...
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2553 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้มีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 4 ท่าน เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การตลาด) นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นายอนันต์ ลี้ตระกูล ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) นางอมรา หันตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) นายสัญชัย เชื้อแพทย์
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready