หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รายละเอียดของคณะ/สำนัก > Detail ...
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาทีี่เปิดสอน:

  •  สาขาวิชาการจัดการ
  •  สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  •  สาขาวิชาการบัญชี
  •  สาขาวิชาการตลาด
  •  สาขาวิชาการเงินและเศษฐศาสตร์
  •  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

เข้าสูเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   CLICK ... !!มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready