หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
โครงการศิลปศาสตร์สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
ปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์นนทบุรี
รายละเอียด
ผู้บริหารพบปะนักศึกษา
รายละเอียด
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
รายละเอียด
โครงการสัมมนา “แนวทางการศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ”
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
Bike for Mom
รายละเอียด
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือบริษัทชั้นนำ สร้างบัณฑิตนักฏิบัติ
รายละเอียด
ประกาศ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง สหกิจศึกษากับบทบาทอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียด
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2558
รายละเอียด
โครงการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี
รายละเอียด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี 2558
รายละเอียด
ฝึกอบรมบูรณาการ การทำหมูยอ การทำแหนมหมูและหมูส้ม
รายละเอียด
โครงการพระราชดำริฯ กิจกรรมฝึกอบรมเรียนรู้การผลิตพลังงานทดแทน
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ เข้ารับโคมเทียนและเทียนพระราชทาน
รายละเอียด
มหกรรมวัฒนธรรมนนท์ สืบสานผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รายละเอียด
เปิดตลาดราชมงคล
รายละเอียด
ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
รายละเอียด
Google for Education เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและยกระดับการศึกษา
รายละเอียด
ศิลปศาสตร์สู่อาเซียน
รายละเอียด
ประชุมผู้ร่วมออกร้านค้าตลาดราชมงคล
รายละเอียด
โครงการปลูกมะม่วงละเกษตรครัวเรือน
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการงานภูมิทัศน์ (พนังงานภูมิทัศน์)
ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการงานภูมิทัศน์ (พนักงานภูมิทัศน์)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ของ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด ของมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร รม.๓๖ จำนวน 1 ชุด
ค้นพบ 8 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่น ๑

more detail
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ บริษัท เอ็นเค แมคคาทรอนิกส์ จำกัด

more detail
การประชุมหารือการกำหนดแนวทาง การรับสมัครนักศึกษา

more detail
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และถวายโคมเทียนและเทียนพรรษา ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงกรุณาโปรดพระราชทานให้ มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
พิธีฉลองสมโภชโคมเทียนและเทียนพรรษา ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงกรุณาโปรดพระราชทานให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
โครงการอบรมระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าสอนเกินภาระการสอน

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน กันยายน  2558
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
30
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.