หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัย เพื่อประเมินผลงานวิจัย
รายละเอียด
แจ้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง วันที่ 3 กรกฏาคม 2558
รายละเอียด
สวท. จัดโครงการ “กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้หลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
สวท.จัดการประชุมหารือการพิจารณายกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนกระบวนการดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ
รายละเอียด
โครงการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่กับทิศทางการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการ “อบรมการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล และระบบจัดตารางสอนและตารางสอบ แบบกึ่งอัตโนมัติ”
รายละเอียด
สวท.จัดประชุม คณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2558
รายละเอียด
สวท. จัดโครงการอบรมการใช้งาน “ตู้อัจฉริยะระบบ Digital Signage สำหรับให้คำปรึกษางานทะเบียนนักศึกษา”
รายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 2/2557 รอบสุดท้าย
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558‏
รายละเอียด
โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ
รายละเอียด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รายละเอียด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions)
รายละเอียด
การอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
Google App for Education มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
ประกาศสำหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้อีเมล์ local@rmutsb.ac.th
รายละเอียด
ปิดปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผล
รายละเอียด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “การติดตามการสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)”
รายละเอียด
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
รายละเอียด
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ ในโครงการพระดาบสสัญจร
รายละเอียด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “การให้คำปรึกษาวิชาการอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง”
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)
more detail
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2/2558
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุฝึกเพื่อจัดทำศาลาพักผ่อนบริการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ
ราคากลางสอบราคาซื้อวัสดุฝึกเพื่อจัดทำศาลาพักผ่อนบริการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ
ค้นพบ 2 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ “การให้คำปรึกษาวิชาการอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง”

more detail
การประชุมหารือคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

more detail
การประชุมรับทราบเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)

more detail
การแข่งขันฟุตซอล นัดพิเศษแมตช์อำลา ดร.เอนก เจริญภักดี ในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

more detail
โครงการอบรมสัมมนาและฝึกปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจ”

more detail
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน กรกฎาคม  2558
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.