หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ประกาศผลสอบภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
สวท.ประชุมคณะกรรมการการจัดการระบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2559
รายละเอียด
ดูงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายละเอียด
อบรมหลักสูตรการจัดทำแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล
รายละเอียด
ทิศทางการพัฒนา
รายละเอียด
เตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
รายละเอียด
กพ. จัดโครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
รายละเอียด
เปิดเส้นทางท่องเที่ยว
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือ กพร. พัฒนานักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
รายละเอียด
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด
พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ อนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียด
44th International Exhibition Invention of Geneva ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2559
รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปี 2559
รายละเอียด
อบรมหลักสูตร Itil v3 and ISO 270019
รายละเอียด
อบรมนักวิจัยหน้าใหม่
รายละเอียด
เตรียมความพร้อม ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘
รายละเอียด
บริหารจัดการน้ำ
รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559
รายละเอียด
โครงการ พัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1
รายละเอียด
Thank you Party วันดี เมื่อวันวาน
รายละเอียด
ทำบุญหอพักนักศึกษา
รายละเอียด
อบรมการขับขี่ปลอดภัย
รายละเอียด
ตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส + ๓
รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด
มหกรรมเปิดโลกการศึกษา อยุธยาสู่สากล
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>


Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
หลักสูตรฝึกอบรม บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (E-BOOK)

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการคึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2559
ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศและร่างเอกสรประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูปและฝึกปฏิบัตินักศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นพบ 1 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการหลักกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

more detail
อบรมหลักสูตร อบรมครบเครื่องสร้าง InfoGraphic มืออาชีพ ด้วย MS Publisher

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)

more detail
การสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
กิจกรรม“ทำบุญตักบาตร” เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

more detail
โครงการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘”

more detail
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
การประกวดวงดนตรีคอนเสิร์ต ๙ ราชมงคลสานสัมพันธ์ RMUT 2016

more detail
การประกวด RMUT Sport Boy and Girl ๒๐๑๖

more detail
งานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้บริหาร ทั้ง ๙ ราชมงคล และผู้ให้การสนับสนุนในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๒ “สุวรรณภูมิเกมส์”

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ
  - การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.