หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา
รายละเอียด
โครงการ “การติดตามผลการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่จะเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2559”
รายละเอียด
ค่ายคุณธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์นนทบุรี
รายละเอียด
โครงการ “การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559” ครั้งที่ 1
รายละเอียด
ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการทุนต้นกล้าสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๕๘
รายละเอียด
IPv6 Ready Award
รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎีฯ
รายละเอียด
โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ(Visiting Professor)
รายละเอียด
โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการ
รายละเอียด
The 5th International Symposium on the Fusion Science and Technology (ISFT 2016)
รายละเอียด
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (รอบสุดท้าย)
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมงานสังสรรค์ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙”
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ทำบุญตักบาตร“ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙”
รายละเอียด
รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
รายละเอียด
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ แด่ องคมนตรี
รายละเอียด
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.อีสาน
รายละเอียด
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัย และฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายละเอียด
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
รายละเอียด
พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
รายละเอียด
อธิการบดี มอบหนังสือชุด“นวราชมงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา ๖๐ พรรษา” และของที่ระลึก แด่ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
รายละเอียด
อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ มอบชุดของที่ระลึก แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง
รายละเอียด
สวท. จัดโครงการ “เส้นทางการพัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตอาเซียน (ACTS)”
รายละเอียด
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
รายละเอียด
นิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติการยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน ครั้งที่ 2
รายละเอียด
บันทึกความเข้าใจด้านบริการวิชาการ ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>


เว็บไซต์ สุวรรณภูมิเกมส์ | ตารางการแข่งขันประจำวัน | ผลการแข่งขัน

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
หลักสูตรฝึกอบรม บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (E-BOOK)

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เงินรายได้ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ค้นพบ 1 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร (รับเอกสาร 27 ม.ค – 9 ก.พ 59)
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการหม้อต้มไอน้ำ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 3
ราคากลางครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการหม้อต้มไอน้ำ จำนวน 1 ชุด
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานเกษตรอยุธยาแฟร์

more detail
โครงการ “เส้นทางการพัฒนาระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตอาเซียน (ACTS)

more detail
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559

more detail
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

more detail
พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสครบรอบการเบิกพระเนตรองค์พระพิรุณ

more detail
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิสานสัมพันธ์ 3 สภา

more detail
ให้สัมภาษณ์ทีมข่าว ATV ถึงโครงการขยายพื้นที่จัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

more detail
การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

more detail
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ
  - การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน กุมภาพันธ์  2559
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
31
01
1
02
2
03
3
04
3
05
3
06
3
07
2
08
2
09
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
1
15
2
16
4
17
4
18
1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.