หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ประกาศการใช้งานระบบเมล์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการ Lions Clubs Denmark 2015
รายละเอียด
รองอธิการบดีให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการ Lions Clubs Denmark 2015
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์สถานที่และเวลาการตัดชุด shop สำหรับนักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี
รายละเอียด
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัย เพื่อประเมินผลงานวิจัย
รายละเอียด
สวท. จัดโครงการ “กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้หลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
สวท.จัดการประชุมหารือการพิจารณายกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนกระบวนการดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ
รายละเอียด
โครงการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่กับทิศทางการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการ “อบรมการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล และระบบจัดตารางสอนและตารางสอบ แบบกึ่งอัตโนมัติ”
รายละเอียด
สวท.จัดประชุม คณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2558
รายละเอียด
สวท. จัดโครงการอบรมการใช้งาน “ตู้อัจฉริยะระบบ Digital Signage สำหรับให้คำปรึกษางานทะเบียนนักศึกษา”
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558‏
รายละเอียด
โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ
รายละเอียด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รายละเอียด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions)
รายละเอียด
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
Google App for Education มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
ประกาศสำหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้อีเมล์ local@rmutsb.ac.th
รายละเอียด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “การติดตามการสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)”
รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
รายละเอียด
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ ในโครงการพระดาบสสัญจร
รายละเอียด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการ “การให้คำปรึกษาวิชาการอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง”
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ การชำระค่ากิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ศูนย์สุพรรณบุรี
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)
more detail
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2/2558
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุฝึกเพื่อจัดทำศาลาพักผ่อนบริการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ
ราคากลางสอบราคาซื้อวัสดุฝึกเพื่อจัดทำศาลาพักผ่อนบริการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ
ค้นพบ 2 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ “การให้คำปรึกษาวิชาการอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง”

more detail
การประชุมหารือคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

more detail
การประชุมรับทราบเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)

more detail
การแข่งขันฟุตซอล นัดพิเศษแมตช์อำลา ดร.เอนก เจริญภักดี ในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

more detail
โครงการอบรมสัมมนาและฝึกปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจ”

more detail
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน กรกฎาคม  2558
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
28
29
30
01
1
02
2
03
2
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
2
17
2
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
25
26
27
1
28
1
29
1
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.