หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ประกาศผลสอบภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557
รายละเอียด
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดโครงการสุวรรณภูมิร่วมใจถวายเทียนจํานําพรรษา ประจําปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
รายละเอียด
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ การเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
รายละเอียด
ประกาศ ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1) (สำรอง)
รายละเอียด
ประกาศ เรื่องกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ศูนย์สุพรรณบุรี)
รายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข)
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ การชำระค่ากิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ศูนย์สุพรรณบุรี)
รายละเอียด
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี
รายละเอียด
ขยายระยะเวลาการรับแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด
โครงการปรับพื้นฐานสำหรับ นศ.ชั้นปีที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียด
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
รายละเอียด
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)
รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะผู้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีแม่พิมพ์
รายละเอียด
คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มทรส.
รายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education”
รายละเอียด
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
รายละเอียด
สวส.ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี 2558
รายละเอียด
ประกาศการใช้งานระบบเมล์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ค้นพบ 1 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 70 รายการ
ประกาศ TOR จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและฝึกปฏิบัตินักศึกษาฯ
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุโครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ จำนวน 32 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) โครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) ครุภัณฑ์ประกอบสนามกีฬา มทร.สุวรรณภูมิ
ค้นพบ 8 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Program Speexx)

more detail
ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑

more detail
พิธีเปิดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑

more detail
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
โครงการ “การกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้หลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๗”

more detail
การประชุมสัมมนาการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน สิงหาคม  2558
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.