หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดโครงการสุวรรณภูมิร่วมใจถวายเทียนจํานําพรรษา ประจําปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
รายละเอียด
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ การเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
รายละเอียด
ประกาศ ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1) (สำรอง)
รายละเอียด
ประกาศ เรื่องกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ กำหนดวันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มทร.สุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ศูนย์สุพรรณบุรี)
รายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข)
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ การชำระค่ากิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (ศูนย์สุพรรณบุรี)
รายละเอียด
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี
รายละเอียด
ขยายระยะเวลาการรับแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด
โครงการปรับพื้นฐานสำหรับ นศ.ชั้นปีที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียด
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
รายละเอียด
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)
รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ต้อนรับ คณะผู้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีแม่พิมพ์
รายละเอียด
คำสั่ง มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มทรส.
รายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education”
รายละเอียด
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
รายละเอียด
สวส.ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี 2558
รายละเอียด
ประกาศการใช้งานระบบเมล์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการ Lions Clubs Denmark 2015
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ค้นพบ 1 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 70 รายการ
ประกาศ TOR จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและฝึกปฏิบัตินักศึกษาฯ
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุโครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ จำนวน 32 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) โครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) ครุภัณฑ์ประกอบสนามกีฬา มทร.สุวรรณภูมิ
ค้นพบ 8 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Program Speexx)

more detail
ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑

more detail
พิธีเปิดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑

more detail
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
โครงการ “การกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้หลักสูตรที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๗”

more detail
การประชุมสัมมนาการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน กรกฎาคม  2558
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
28
29
30
01
1
02
2
03
2
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
2
17
2
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
25
26
27
1
28
1
29
1
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.