หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง
รายละเอียด
สวท. จัดโครงการ "แนวปฏิบัติที่ดีในการรับสมัครนักศึกษา"
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สวท. มทรส. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สวท.
รายละเอียด
กำหนดการ วันเปิดภาคการศึกษา วันสอบ และวันปิดภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2558
รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน้อมนำแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด
ประชุมพัฒนาระบบและกลไกบริการวิชาการเพื่อสังคม
รายละเอียด
โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 108
รายละเอียด
ตารางสอบเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
รายละเอียด
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามความร่วมมือกับ สถานประกอบการ
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558
รายละเอียด
อาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
รายละเอียด
บรรยายพิเศษ กระทรวงไอซีที ในการประชุมเพื่อพัฒนากิจการไปรษณีย์ของประเทศไทย
รายละเอียด
สวท.ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
รายละเอียด
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2557 ทำการลงทะเบียนรับปริญญาบัตร ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2558
รายละเอียด
โครงการกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการต้นกล้า ต้นแบบ
รายละเอียด
​สวท. จัดประชุมการรับฟังการนำเสนอสิทธิประโยชน์ของบัตรนักศึกษา
รายละเอียด
ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดกระทง ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
สวท.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดตารางสอน และตารางสอบแบบกึ่งอัตโนมัติ ครั้งที่ 1
รายละเอียด
กำหนดการยื่นแบบคำขอกู้ภาคเรียนที่ 2/2558
รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ สร้างเหรียญหลวงพ่อรวย รุ่น รวย เจริญ ไพศาล
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
หลักสูตรฝึกอบรม บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (E-BOOK)

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทย าลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ค้นพบ 2 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโรงเรือนปลูกพืชปลอดสารพิษ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (รับเอกสาร 12 พ.ย – 23 พ.ย 58)
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการสื่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแบบออนไลน์
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชทดลอง โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรวมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ค้นพบ 15 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
เคเบิลทีวีของคนอยุธยา เข้าสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อรวย รุ่น รวย เจริญ ไพศาล

more detail
การอบรมการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
ประชุมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

more detail
การแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
สำนักวิทยบริการฯ มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบหนังสือเพื่อการศึกษา

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ
  - การบริหารความเสี่ยงกับงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน พฤศจิกายน  2558
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
01
1
02
1
03
1
04
2
05
2
06
1
07
2
08
2
09
1
10
1
11
1
12
1
13
2
14
3
15
3
16
1
17
2
18
2
19
2
20
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.