หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
รายละเอียด
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศฯ
รายละเอียด
มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กองกลาง
รายละเอียด
อ่างเก็บน้ำแก้มลิงขนาดเล็ก
รายละเอียด
วิทยาฯ รวมใจ สานสายใยผูกพัน
รายละเอียด
พิธีทำบุญสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบพระบรมสารีริกธาตุ
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
รายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
รายละเอียด
การประชุมเครือข่ายวิจัย "ประชาชื่น"
รายละเอียด
นายกสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ มอบกระเช้าที่ระลึกให้ แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายละเอียด
ผลงานนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ เข้าแสดงความยินดี แด่ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
รายละเอียด
ปฐมนิเทศและสอบสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด
แจ้งนักศึกษาศูนย์หันตรา ที่เข้าปีการศึกษา 2558 มารับบัตรประจำตัวนักศึกษานักศึกษา
รายละเอียด
คณะศิลปศาสตร์ :: โครงการวิถีชีวิตริมน้ำ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่คุณค่าแก่การอนุรักษ์
รายละเอียด
ตารางสอบเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียด
แจ้งนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ จัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
รายละเอียด
การแข่งขันฟุตซอลผู้บริหารและแชร์บอล ๓ มทร.
รายละเอียด
กองนโยบายและแผนรายงานผลงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียด
FRESHY BOY FRESHY GIRL AND MISSVIOLET 2015
รายละเอียด
พิธีกดเสาเอกอาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
รายละเอียด
โครงการแก้มลิง
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
หลักสูตรฝึกอบรม บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (E-BOOK)

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
more detail
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สาขาการท่องเที่ยว และโรงแรม
ค้นพบ 1 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์เรียนรู้ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร 2) ศูนย์สุพรรณบุรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรวม จำนวน 45 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศสอบราคาชุดครุภัณฑ์สิ่งแวดล้อมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รับเอกสาร 23 ก.ย – 5 ต.ต 58)
ประกาศสอบราคาชุดพลังงานแสงอาทิตย์ (รับเอกสาร 23 ก.ย – 5 ต.ต 58)
ค้นพบ 15 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
ตรวจสุภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
การประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๙”

more detail
ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
สัมมนาวิชาการ เรื่องสหกิจศึกษากับบทบาทอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษา

more detail
โครงการวิจัยสถาบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน ตุลาคม  2558
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
27
28
29
30
01
02
03
1
04
1
05
06
07
08
09
10
11
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
18
19
20
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.