หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า งานวิจัย แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ข้อมูลสนามสอบ V-NET ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

ข้อมูลประจำ ศูนย์สอบ  สนามสอบ  โรงเรียน  และ คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ (V-NET)

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์หันตรา

รายชื่อผู้เข้าสอบ ระบุตามสนามสอบ (เอกสารใบลงชื่อ สทศ. 2)
  ระดับ ปวช. 3
  ระดับ ปวส. 2

 

เอกสารประกอบการประชุมระดับสนามสอบ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 
  Power point : ประชุมวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557
  รายชื่อคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ V-NET ประจำสนามสอบ ปีการศึกษา 2556 วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557

 

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ระบุตามสนามสอบ
  ระดับ ปวช. 3
  ระดับ ปวส. 2
คำสั่งระดับสนามสอบ 
  สนามสอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  สนามสอบจังหวัดสิงห์บุรี
รายชื่อกรรมการคุมสอบ 
  กรรมการคุมสอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  กรรมการคุมสอบจังหวัดสิงห์บุรี
รายงานสรุปข้อมูลประจำศูนย์สอบ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 

โดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709103 แฟกซ์ : 0 035-709105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.