หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการ แนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

       เมื่อวันที่  5 กันยายนที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการ แนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  สู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยเป็นการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน รวมไปถึงเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับมุมมองหลังการเปิดประชาคมอาเซียน  

       ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนีย์  เศรษฐภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการจัดโครงการ และวิทยากรผู้ให้ความรู้จากหลากหลายหน่วยงาน ดังนี้ 
 
              ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของไทยสู่ประชาคมอาเซียน "
              ดร.อุกฤษฎ์  มูสิกพันธุ์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน”
 
 

โครงการ แนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.สุวรรณภูมิ  โครงการ แนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.สุวรรณภูมิ  โครงการ แนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.สุวรรณภูมิ

โครงการ แนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.สุวรรณภูมิ  โครงการ แนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.สุวรรณภูมิ  โครงการ แนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.สุวรรณภูมิ

 

เข้าชมภาพทั้งหมด

 

Tags: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, มทร.สุวรรณภูมิ, บัณฑิต, ประชาคมอาเซียน, การเรียนการสอนดร.มัณฑนีย์  เศรษฐภักดีดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล, บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด,  ดร.อุกฤษฎ์  มูสิกพันธุ์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศตลาดแรงงาน, register, rajamangala, university, technology, suvarnabhumiBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.