หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
รายละเอียด
สวท.จัดประชุมเพื่อหารือการรับชำระเงินร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
รายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ครั้งที่ 2
รายละเอียด
ประกาศผลการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557
รายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
รายละเอียด
สวท. ขนย้ายปกปริญญาบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
พิธีปิด “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
รายละเอียด
“สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
รายละเอียด
การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑ รอบครั้งเลือก
รายละเอียด
เตรียมความพร้อมการจัดงาน “๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ”
รายละเอียด
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์อย่างรู้คุณค่า
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาโฮมเสตย์
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
ประชุมกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
กีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียด
วันบิดาฝนหลวง
รายละเอียด
แคแสดเกมส์ ครั้งที่ ๕
รายละเอียด
ให้การต้อนรับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2557
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2557
ค้นพบ 4 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง
ราคากลางครุภัณฑ์ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 รายการ
ราคากลางชุดครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 6 เครื่อง
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 รายการ
ค้นพบ 11 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ ๑๐

more detail
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาโฮมเสตย์
ผศ.เนาวรัตน์ อินทรประสิทธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาโฮมสเตย์ในชุมชน” จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว และเป็นแนวทางในการพัฒนาโฮมสเตย์ในชุมชน ซึ่งในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก คุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท นัทตี้แอคเวนเจอร์ และบริษัท อยุธยาโบ้ท แอนท์ ทราเวล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมน และ สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม บรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาโฮมสเตย์ในชุมชน โดย อาจารย์ดุสิตพร ฮกทา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรบรรยายในช่วงบ่าย โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา และนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ กว่า ๖๐ คน เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารศิลปศาสตร์ (อาคาร ๒๔) ศูนย์หันตรา
more detail
ประชุมกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทร.สุวรรณภูมิ
นายสุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และเพื่อพิจารณาร่างคำสั่ง พิจารณาร่างแผนการจัดการความรู้ ปฏิทินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๘“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชมชนและประชาคมอาเซียน” เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) ศูนย์หันตรา
more detail
วันบิดาฝนหลวง
ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นในวันนี้ โดยมี นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
more detail
กีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์
นางนิรมล จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีกาศึกษา ๒๕๕๗ โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ๒๑ กีฬาสากล ๒ กีฬาไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
more detail
แคแสดเกมส์ ครั้งที่ ๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม “แคแสดเกมส์ ครั้งที่ ๕” โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ๑๐ ชนิดกีฬา เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ Sport Center Rmutsb (อาคาร ๒๗) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระครศรีอยุธยา
more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน ธันวาคม  2557
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
30
01
1
02
03
04
05
06
07
08
1
09
1
10
1
11
2
12
2
13
1
14
1
15
2
16
2
17
4
18
3
19
20
3
21
3
22
1
23
1
24
1
25
1
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.