หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
แจ้งระบบเครือข่าย UniNet ขัดข้อง
รายละเอียด
การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
รายละเอียด
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นครสวรรค์
รายละเอียด
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
รายละเอียด
วิทยาลัยการจัดการ ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อนับถอยหลัง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายละเอียด
คุณธรรมนำชีวิต
รายละเอียด
ประชุมสัมมนากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
รายละเอียด
มอบรางวัล สลากงานประชุมวิชาการ
รายละเอียด
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปรการศึกษา 2557
รายละเอียด
ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง 11 สถาบันการศึกษา
รายละเอียด
ประชาธิปไตยในรั้วราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
RUS Hanta BA & IT Freshy day 2014
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดงาน
รายละเอียด
มาตราการ การรับน้องใหม่
รายละเอียด
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2557
รายละเอียด
อาเซียนศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
มหกรรมวิชาการและงานอาชีพ
รายละเอียด
ปฐมนิเทศและสัมภาษณ์ กยศ.ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
นิทรรศการอาเซียนศึกษา
รายละเอียด
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปี 2557
รายละเอียด
ประชุมเตรียมความพร้อมสภากาแฟ
รายละเอียด
แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
รายละเอียด
MOU ราชมงคลสุวรรณภูมิ และสถาบันเทคนิคลาว-เยอรมัน
รายละเอียด
การประชุมเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา และการประชุมสมัยสามัญองค์การนักศึกษา
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิรับธงเป็นเจ้าภาพ สภากาแฟ
รายละเอียด
ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5
รายละเอียด
งานศิลปวัฒนธรรม มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิรรศการผ้าไทย
รายละเอียด
เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี
รายละเอียด
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
รายละเอียด
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์หันตรา
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

more detail
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

more detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มติม 2)

more detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2557

more detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบเพิ่มติม)

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2557
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ
ประกาศราคากลางงานสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ประเภทรถเก๋ง) ประจำศูนย์หันตรา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ (ประเภทรถตู้) ประจำศูนย์หันตรา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่องจ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 6 ตัว
ค้นพบ 11 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
คุณธรรมนำชีวิต สวนธรรมในดวงใจ

more detail
ประชาธิปไตยในรั้วราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
มทร.สุวรรณภูมิ จัดการพบปะหารือผู้ว่าราชการจังหวัด "สภากาแฟ" แบบไม่เป็นทางการ

more detail
RUS Hanta BA & IT Freshy day 2014

more detail
ทีมข่าว ATV เข้าสัมภาษณ์ เรื่อง มาตราการรับน้อง

more detail
ดูทั้งหมด >>
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน กันยายน  2557
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
01
01
2
02
2
03
2
04
2
05
1
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
1
18
1
19
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709103 แฟกซ์ : 0 035-709105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.