หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
สวท. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2558
รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT
รายละเอียด
โครงการหลักสูตรอบรมการให้ความรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2558
รายละเอียด
ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2
รายละเอียด
ทดลองใช้ฐานข้อมูล binumi
รายละเอียด
UniNet แจ้งปรับปรุงระบบให้บริการ domain name server (DNS)
รายละเอียด
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา
รายละเอียด
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพบัญชีแก่นักศึกษา
รายละเอียด
ปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
รายละเอียด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รายละเอียด
MOU การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายละเอียด
มอบนโยบาย
รายละเอียด
สวท. จัดประชุม “พัฒนาระบบจัดตารางสอน และตารางสอบ แบบกึ่งอัตโนมัติ” ครั้งที่ 2
รายละเอียด
ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ
รายละเอียด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรนักศึกษาและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
รายละเอียด
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำยาสระผมและน้ำยาล้างจาน
รายละเอียด
โครงการพัฒนาอาชีพในชนทบตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
รายละเอียด
ประชุมหารือการส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
รายละเอียด
พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
สวท.จัดประชุม “ปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล” ครั้งที่ 3/2557
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)

more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศศูนย์นนทบุรี สอบราคาซื้อวัสดุสาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๕๐ รายการ
สอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๓ เครื่อง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องงานส่งเสริมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ
ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องงานส่งเสริมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ
ประกาศศูนย์นนทบุรี วัสดุสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จำนวน 97 รายการ
ค้นพบ 12 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

more detail
พิธีเปิดงานประเพณีสิงห์ ๒ ล้อทั่วไทย ร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง ไทยแลนด์ ไบค์ เฟสต์ ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๑

more detail
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “สิงห์ ๒ ล้อ ทั่วไทย ร้อยดวงใจถวายพ่อ” มหกรรมแปรขบวน รถจักยานยนต์ จักรยานถีบ เทิดไท้องค์ราชัน เป็นรูป “เลข ๙ ในดวงใจ”

more detail
อบรมปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”

more detail
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

more detail
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน มีนาคม  2558
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
01
1
02
2
03
2
04
1
05
1
06
2
07
3
08
3
09
2
10
2
11
2
12
2
13
3
14
3
15
3
16
2
17
2
18
3
19
3
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
2
28
3
29
2
30
1
31
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.