หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2558
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการ “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันสหกิจศึกษา”
รายละเอียด
ขยายเวลาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
รายละเอียด
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
รายละเอียด
จดหมายข่าวคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาด้านประกันคุณภาพ
รายละเอียด
อ.สมใจ บุญสรรค์ จัดโครงการ“การติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ” ครั้งที่ 1/2557
รายละเอียด
ประกาศผลการเทียบโอนผลการศึกษา (ครั้งที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์
รายละเอียด
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)
รายละเอียด
อธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลกิจกรรม “Krungsri 2U 2014”
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การชำระค่ากิจกรรมนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
การเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคลลประจำมหาวิทยาลัย
รายละเอียด
ประกาศผลสอบเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์
รายละเอียด
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศิลปศาสตร์
รายละเอียด
จดหมายข่าวคณะศิลปศาสตร์ โครงการหนึ่งทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
จดหมายข่าวคณะศิลปศาสตร์จัดงานปีใหม่2558
รายละเอียด
ประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
อาเซียนศึกษา
รายละเอียด
V-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET
รายละเอียด
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ V-NET
รายละเอียด
พิธีมอบใบรับรองด้านคอมพิวเตอร์ระดับสากล CompTIA Certificate
รายละเอียด
เลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงาน WUNCA 30th
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบเพิ่มเติม)

more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวดำ ความเร็ว 40 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงสนามกีฬา
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี และแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตต์ สมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดสามชุก

more detail
การแข่งขันเครื่องบิน นักบินน้อย มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1(กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA 30th (กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
ให้การต้อนรับ Mr.Soren Birch Rasmussen, PCC Lions Clubs International Denmark

more detail
การแสดงผลงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม แบบมีส่วนร่วม (กิจกรรม ๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ)

more detail
พิธีวางศิลาฤกษ์หอพระ ประจำศูนย์หันตรา

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน มีนาคม  2558
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.