หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมการจัดตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ศูนย์หันตรา
รายละเอียด
แจ้งการนำหลักฐานแสดงตนมาในวันประชุม เพื่อลงคะแนนเลือกผู้แทนเป็นกรรมการสรรหาคณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
รายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 1/2557
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องกำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสรรหาคณบดี
รายละเอียด
นักศึกษาที่ประสงค์ขอขอถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2557
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน มทร.สุวรรณภูมิ โครงการต้นกล้าสุวรรณภูมิ ปี 57
รายละเอียด
วิทยาลัยการจัดการ ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อนับถอยหลัง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
ประการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ
รายละเอียด
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี และ ระดับ ป.โท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
รายละเอียด
เดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘
รายละเอียด
Huntra Freshy Boy Freshy Girl and Miss Violet 2014
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
พิธีเบิกพระเนตรพระพุทธปฏิมาอยุธยาภักดีนุสรณ์
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
พระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๙๗
รายละเอียด
อธิการบดีให้สัมภาษณ์ทีมข่าว ATV
รายละเอียด
สุขภาพดีชีวีสดใส
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2557
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดย่อยไนโตรเจนพร้อมชุดดักไอกรด จำนวน 1 ชุด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกสายอากาศย่านความถี่สูงยิ่ง จำนวน 1 ชุด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลสูงพร้อมโปรแกรมออโตแคด (Auto CAD) จำนวน 40 ชุด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่องชุดทดลองพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จำนวน 5 ชุด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลสำหรับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด
ค้นพบ 8 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
หมู่บ้านพริกหอมและผักปลอดภัยสารพิษ
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 คณะติดตามและประเมินสถานะ การพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2557 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี 1. น.ส.ปุณยชา บัณฑิกุล (สส.) หัวหน้าทีม 2.นางเสาวพงศ์ เจริญ (สทน.) 3.น.ส.อุราวรรณ อุ่นแก้ว (วศ.) 4.นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล (วพ.) ได้ลงพื้นที่ประเมินสถานะ การพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 2หมู่บ้าน 1. หมู่บ้านแปรรูปน้ำนมแพะ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้รับผิดชอบโครงการ:ผศ.ทศพร นามโฮง 2. หมู่บ้านพริกหอมและผักปลอดภัยสารพิษ บ้านบางนา ม.1 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้รับผิดชอบโครงการ:รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
more detail
หมู่บ้านแปรรูปน้ำนมแพะ
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 คณะติดตามและประเมินสถานะ การพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2557 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี 1. น.ส.ปุณยชา บัณฑิกุล (สส.) หัวหน้าทีม 2.นางเสาวพงศ์ เจริญ (สทน.) 3.น.ส.อุราวรรณ อุ่นแก้ว (วศ.) 4.นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล (วพ.) ได้ลงพื้นที่ประเมินสถานะ การพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 2หมู่บ้าน 1. หมู่บ้านแปรรูปน้ำนมแพะ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้รับผิดชอบโครงการ:ผศ.ทศพร นามโฮง 2. หมู่บ้านพริกหอมและผักปลอดภัยสารพิษ บ้านบางนา ม.1 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้รับผิดชอบโครงการ:รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
more detail
โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 97 ณ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาวอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
มูลนิธิพระดาบสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชน ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร บริการตัดผมฟรี และมอบรถเข็นสำหรับคนพิการที่จัดทำโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 10 คัน ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 97 ณ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาวอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2557 โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ต้นกล้ายางนา 100 ต้น ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่
more detail
เดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 8

more detail
กีฬา "สโมสรทดสอบสนาม"

more detail
RUS freshy boy freshy girl any miss violet

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน ตุลาคม  2557
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
28
29
30
01
02
03
04
1
05
1
06
1
07
1
08
1
09
1
10
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.