หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า งานวิจัย แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียน บุลลากรและประชาชนทั่วไป
รายละเอียด
การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล หลักสูตร IT Project Management
รายละเอียด
Siam Physics Congress 2014
รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
รายละเอียด
Hoppy Workploce
รายละเอียด
รายละเอียด โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557
รายละเอียด
หารือเครือข่ายโครงการการสืบทอดภูมิปัญญาทางอาหารท้องถิ่นสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
รดน้ำขอพร นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
ตรวจติดตามปฏิบัติงาน sop
รายละเอียด
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี รับการตรวจประเมิน sop
รายละเอียด
ประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี ๒๕๕๗
รายละเอียด
ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืม ปี2557 ศูนย์วาสุกรี
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2556 (ครั้งที่ )
รายละเอียด
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรมมไทย "สงกรานต์วาสุกรี สืบสานประเพณีไทย"
รายละเอียด
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด
กิจกรรมนันทนาการ และจัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ
รายละเอียด
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุธทยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
รายละเอียด
วันคล้ายวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา
รายละเอียด
อาจารย์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
ตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส + ๓ ศูนย์วาสุกรี
รายละเอียด
เอกสารเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
ตรวจประเมิน ๕ส + ๓ ศูนย์หันตรา
รายละเอียด
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน
รายละเอียด
วันข้าราชการพลเรือน
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

more detail
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 (สอบตรง)

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2557
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครบุคลภายนอก ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออเธอร์ไรส์เทลเลอร์
ค้นพบ 4 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (สำนักงานคณบดี) ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่ 3)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 37 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น ๑ อาคาร ๔ ศูนย์สุพรรณบุรี ๑ โครงการ
ค้นพบ 9 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพ การประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2014 : SPC 2014

more detail
งานสภามหาวิทยาลัย จัดพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

more detail
ประมวลภาพ วันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2557 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

more detail
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สหกิจศึกษา
นายดำเนิน ไชยแสน ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ นำตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สหกิจศึกษา กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน), บริษัท โคราชไซซัน จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในโครงการสร้างความร่วมมือและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ – วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
more detail
การประชุมพิจารณาและติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐
รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมพิจารณาและติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เกียวข้องจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในการพิจารณาและติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง ๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) ศูนย์หันตรา
more detail
โครงการอบรมสัมมนาจริยธรรมในการทำงาน
ดูทั้งหมด >>
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน เมษายน  2557
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
30
01
01
3
02
2
03
2
04
1
05
06
07
08
1
09
1
10
2
11
2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
22
2
23
1
24
2
25
1
26
27
28
2
29
2
30
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709103 แฟกซ์ : 0 035-709105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.