หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
รายละเอียด
กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรม และจัดตั้งชมรมกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
สวท.จัดอบรมให้ความรู้การลงทะเบียนรายวิชาบังคับก่อน วิชาต่อเนื่อง และการเทียบโอนรายวิชา
รายละเอียด
เสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
รายละเอียด
ต้อนรับชมรมอาจารย์ผู้สูงอายุอาวุโส
รายละเอียด
การปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษาของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์หันตรา
รายละเอียด
กำหนดการทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ เรื่องการขอรับ User เพื่อเข้าใช้งานระบบ Internet ภายในมหาวิทยาลัย
รายละเอียด
ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษา เพื่อยกเวนรายวิชาเรียนสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษา ปการศึกษา 2557
รายละเอียด
นักศึกษาจาก มทร.สุวรรณภูมิและ มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าพบ อัครราชทูต และรองหัวหน้าคณะผู้แทน สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก
รายละเอียด
กำหนดเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2557 ศูนย์สุพรรณบุรี
รายละเอียด
สวท.จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556
รายละเอียด
สำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่เป็น ผู้กู้รายเก่า ที่เลื่อนชั้นปีที่ 2,3,4 และนักศึกษาสหกิจ
รายละเอียด
การพิจารณาดำเนินการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ และปฐมนิเทศผู้กู้ยืม (กยศ.) รายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
มูลนิธิพระดาบส เปิดอาคารบริการโรงเรียนพระดาบส (อาคารไทยเบฟเวอเรจ)
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อนักศึกษา เข้ารวมการปฐมนิเทศและสัมภาษณ์นักศึกษาของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาเงินกู้ 57 ศูนย์สุพรรณบุรี
รายละเอียด
ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
รายละเอียด
กำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ศูนย์หันตรา
รายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556 (รอบสุดท้าย)
รายละเอียด
ผลการออกสลากการกุศล การจัดงานประชุมวิชาการ 6RMUTNC & 5RMUTIC
รายละเอียด
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
รายละเอียด
เปิดประชุมวิชาการ
รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกร
รายละเอียด
เครือข่ายประสานกิจด้านการประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
พร้อมสู่อาเซียน
รายละเอียด
พร้อมสู่อาเซียน
รายละเอียด
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

more detail
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

more detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มติม 2)

more detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2557

more detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบเพิ่มติม)

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2557
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ
ราคากลางจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒
ราคากลางจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒
ค้นพบ 4 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญและเปิดศูนย์กีฬาสุวรรณภูมิ

more detail
เสวนาปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

more detail
ต้อนรับชมรมอาจารย์ผู้สูงอายุอาวุโส

more detail
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๖ และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๕

more detail
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ Dr. Henry Chen Dean, Office of International Affairs and International College จาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ในโอกาสลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๙ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
more detail
ดูทั้งหมด >>
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน สิงหาคม  2557
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
27
28
29
30
31
01
1
02
1
03
1
04
2
05
2
06
4
07
5
08
5
09
2
10
2
11
2
12
2
13
3
14
5
15
4
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
31
01
02
03
04
05
06
.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709103 แฟกซ์ : 0 035-709105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.