หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
รายละเอียด
เปิดประชุมวิชาการ
รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกร
รายละเอียด
เครือข่ายประสานกิจด้านการประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
พร้อมสู่อาเซียน
รายละเอียด
พร้อมสู่อาเซียน
รายละเอียด
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
รายละเอียด
ด้วยพลังและศรัทธาร่วมพัฒนา “ปลูกหญ้า” สวนธรรมรวมใจ
รายละเอียด
อาเซียนศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
นำร่อง “ปล่อยปลา” เกษตรครัวเรือนเพื่อนสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานประชุมวิชาการ ฯ
รายละเอียด
สืบสานประเพณีเข้าพรรษา
รายละเอียด
Happy Workplace Forum : 2
รายละเอียด
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
รายละเอียด
อาเซียนศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
อาเซียนศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
แห่เทียนพรรษา
รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรม โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗
รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงของผู้กู้ยืมรายเก่าปีการศึกษา 1/2557 และนักศึกษาสหกิจผ่านระบบ e–Sutdentloan
รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มติม 2)
รายละเอียด
สวท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบเพิ่มติม)
รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556
รายละเอียด
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2014 ณ ประเทศเดนมาร์ค
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

more detail
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

more detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มติม 2)

more detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2557

more detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบเพิ่มติม)

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ กลุ่มมหาวิทยาลัย Institutes of Technology (IUTs) ประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที 2/2557
ค้นพบ 6 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
มทร.สุวรรณภูมิมีความประสงค์ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ
ค้นพบ 1 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๖ และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๕

more detail
โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา

more detail
ประมวลภาพติดตามความก้าวหน้าการจัดทำนิทรรศการ

more detail
พิธีสักการะพระพุทธชินวงษ์สุวรรณภูมิ เพื่อขออนุญาตย้ายองค์พระพุทธรูปไปประดิษฐาน ณ อาคารศรีพิทยาคาร

more detail
โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
ดูทั้งหมด >>
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน กรกฎาคม  2557
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
29
30
01
2
02
2
03
2
04
3
05
3
06
2
07
4
08
4
09
1
10
2
11
2
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
2
18
2
19
2
20
1
21
1
22
2
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
1
29
2
30
3
31
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709103 แฟกซ์ : 0 035-709105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.