หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ทำเรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การชำระค่ากิจกรรมนักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ศูนย์วาสุกรี ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 - พระนครเกมส์
รายละเอียด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง การยอมรับวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (RMUTSB ACADEMIC JOURNAL)
รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
ประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ครั้งที่ 2
รายละเอียด
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
สถานที่สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
ประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
รายละเอียด
ประมวลภาพบรรยากาศการนำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด
การลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การชำระค่ากิจกรรมนักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ศูนย์วาสุกรี ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รายละเอียด
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics)
รายละเอียด
พิธีปิดการแข่งขัน “วิทยุการบิน ฯ มินิวอลเลย์บอล”
รายละเอียด
กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล ตามกรอบ TQF
รายละเอียด
ประเพณี สิงห์ ๒ ล้อ ทั่วไทย ร้อยดวงใจถวายพ่อ จ.พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด
เตรียมความพร้อมการจัดงาน “๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ”
รายละเอียด
ฝึกอบรมแกนนำอาจารย์ / นักศึกษา เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

more detail
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 รายการ
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบบันทึกเสียงดิจิตอลจำนวน 1 ชุด
ราคากลางชุดครุภัณฑ์ระบบบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบควบคุมขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
ค้นพบ 9 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการจัดงาน “๑ ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ”

more detail
โครงการ “กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล ตามกรอบ TQF”

more detail
ประชุมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept paper)

more detail
โครงการฝึกอบรมแกนนำอาจารย์ / นักศึกษา เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ

more detail
สานสัมพันธ์ สามมหาวิทยาลัย

more detail
พิธีเปิดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน มกราคม  2558
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
1
07
1
08
09
10
11
12
1
13
1
14
2
15
2
16
2
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.