หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
สวท. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2557
รายละเอียด
[Update]แจ้งให้ผู้ใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยย้ายข้อมูลระบบเมล์ของท่าน
รายละเอียด
การแข่งขันฟุตซอล นัดพิเศษแมตช์อำลา
รายละเอียด
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘
รายละเอียด
โครงการอบรมสัมมนาและฝึกปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจ”
รายละเอียด
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกันระหว่างมทร. สุวรรณภูมิ กับ Google partner
รายละเอียด
โครงการอบรมสัมมนาและฝึกปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจ”
รายละเอียด
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายละเอียด
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด
โครงการอบรมเตรีนมความพร้อมสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ศูนย์สุพรรณบุรี
รายละเอียด
ศึกษาดูงานกิจกรรม ๖ ส
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ จากคณาจารย์ประจำ เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
รายละเอียด
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๒๕๕๘
รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
รายละเอียด
อบรมมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
รายละเอียด
อบรมมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
รายละเอียด
เวทีเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)
more detail
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
ค้นพบ 2 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 7 คัน
ประการศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม จำนวน 1 รายการ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ(คณะศิลปศาสตร์)
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

more detail
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

more detail
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยมุ่งเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญกิจกรรมที่ ๒ การกำหนดโจทย์วิจัยจากวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)จังหวัดสุพรรณบุรี

more detail
กิจกรรม “คุณธรรมนำชีวิต” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

more detail
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบรับตรงทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน พฤษภาคม  2558
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
26
27
28
29
30
01
1
02
1
03
1
04
05
06
07
08
09
10
11
1
12
2
13
2
14
1
15
16
17
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
1
24
25
1
26
1
27
2
28
3
29
2
30
1
31
1
01
02
03
04
05
06

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.