หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรม โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗
รายละเอียด
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
การบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงของผู้กู้ยืมรายเก่าปีการศึกษา 1/2557 และนักศึกษาสหกิจผ่านระบบ e–Sutdentloan
รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มติม 2)
รายละเอียด
สวท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบเพิ่มติม)
รายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556
รายละเอียด
นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการ Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2014 ณ ประเทศเดนมาร์ค
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้การจัดกิจกรรมเดินการกุศล
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานทะเบียนและประมวลผลสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน"
รายละเอียด
ตัวอย่างการแต่งกายของนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ
รายละเอียด
การชำระค่ากิจกรรมนักศึกษาใหม่ โควตารอบที่ 1 รอบที่ 2 และสอบตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม 2)
รายละเอียด
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
รายละเอียด
เรียนเชิญองคมนตรีรับปริญญากิตติมศักดิ์
รายละเอียด
อาเซียนศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556
รายละเอียด
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายละเอียด
โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา
รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 เรื่องการชำระค่ากิจกรรม
รายละเอียด
ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำนิทรรศการ
รายละเอียด
สวส. จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 3 ( MIS RMUTSB 3 rd)
รายละเอียด
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ต้อนรับอาจารย์ต่างประเทศดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รายละเอียด
ประกาศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ตัดเสื้อ SHOP
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

more detail
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

more detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มติม 2)

more detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2557

more detail
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบเพิ่มติม)

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ กลุ่มมหาวิทยาลัย Institutes of Technology (IUTs) ประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที 2/2557
ค้นพบ 6 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
มทร.สุวรรณภูมิมีความประสงค์ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ
ค้นพบ 1 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๖ และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๕

more detail
โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา

more detail
ประมวลภาพติดตามความก้าวหน้าการจัดทำนิทรรศการ

more detail
พิธีสักการะพระพุทธชินวงษ์สุวรรณภูมิ เพื่อขออนุญาตย้ายองค์พระพุทธรูปไปประดิษฐาน ณ อาคารศรีพิทยาคาร

more detail
โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

more detail
ดูทั้งหมด >>
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน กรกฎาคม  2557
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
29
30
01
2
02
2
03
2
04
3
05
3
06
2
07
4
08
4
09
1
10
2
11
2
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
2
18
2
19
2
20
1
21
1
22
2
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
1
29
2
30
3
31
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709103 แฟกซ์ : 0 035-709105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.