หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รายละเอียด
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ
รายละเอียด
ประชุมมอบนโนบาย และรับฟังปัญหาของสถาบันวิจัยและพัฒนา
รายละเอียด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยสำหรับสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ครั้งที่ 1
รายละเอียด
โครงการคลินิกเทคโนโลยี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ และน้ำหมักสมุนไพร 30 มี.ค. 58
รายละเอียด
โครงการคลินิกเทคโนโลยี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพ และน้ำหมักสมุนไพร 27 มี.ค. 58
รายละเอียด
โครงการคลินิกเทคโนโลยี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเทียนหอมสปา
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วไป
รายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 2/2557
รายละเอียด
กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
สวท. จัดโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ”
รายละเอียด
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ
รายละเอียด
งานห้องสมุด มทรส. ออกร้านจำหน่ายหนังสือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
รายละเอียด
ปชส.จัดฝึกอบรมการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายละเอียด
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด
MOU ด้านศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียด
มอบเงินรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อ
รายละเอียด
เปิดคลังสินค้า
รายละเอียด
เตรียมความพร้อมสู่ AEC
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษา
รายละเอียด
ศึกษาอาเซียน
รายละเอียด
สิงห์ ๒ ล้อทั่วไทย ร้อยดวงใจ ถวายพ่อ
รายละเอียด
ส่งมอบงาน
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วไป

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
ค้นพบ 1 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบแรงอัดแรงดึงวัสดุ จำนวน 1 ชุด
ราคากลางสอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบแรงอัดแรงดึงวัสดุ จำนวน 1 ชุด
ค้นพบ 2 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ

more detail
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ

more detail
โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ”

more detail
ฝึกการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากร งานอาคารสถานที่ ของแต่ละศูนย์พื้นที่

more detail
โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

more detail
ร่วมลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2556
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน เมษายน  2558
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
29
30
01
01
1
02
2
03
2
04
1
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
23
2
24
1
25
26
27
1
28
1
29
2
30
2
01
02
03
04
05
06
07
08
09

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.