หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ตารางสอบเทียบโอนผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียด
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ V-NET
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการ "การประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักเพื่อจัดทำคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
ทุน Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2015
รายละเอียด
สวท. จัดประชุมปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล ครั้งที่ 1/2557
รายละเอียด
ตารางสอบเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียด
ทอ.แข่งขันกีฬาพี่น้องเกษตรสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๕๗
รายละเอียด
ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ เลี้ยงต้อนรับสื่อมวลชน
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิรับรางวัลหน่วยเบิกจ่ายดีเด่น ปี ๕๗
รายละเอียด
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภุมิ ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ๒๕๕๗
รายละเอียด
ทอดกฐิน ไทย – ศรีลังกา
รายละเอียด
แนะแนวการศึกษาต่อ
รายละเอียด
นับถอยหลัง เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC
รายละเอียด
สุวรรณภูมิทัวร์ ๒๕๕๗
รายละเอียด
วันปิยมหาราช
รายละเอียด
พัฒนาชมรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมวางพุ่มถวายสักการะสมเด็จย่า
รายละเอียด
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
บันทึกเทปสำหรับใช้ในงานรับมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนดีเด่น
รายละเอียด
คณะผู้บริหาร มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามถวายพระพร ณ รพ.ศิริราช
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางจัก
รายละเอียด
ฉลองกฐิน
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน

คณะ / สถาบัน / สำนัก
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  วิทยาลัยการจัดการ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
 
ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

more detail
ค้นพบ 0 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวระดับ ปวส.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2557
ค้นพบ 3 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
จัดซื้อจัดจ้าง
1.ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคาร 24 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รับเอกสาร 19 -26 พย 57)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอาคาร 24 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รับเอกสาร 19 -26 พย 57)
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 2 พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กนิกส์
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล มทร.สุวรรณภูมิ
. ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างอาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 1 หลัง
ค้นพบ 13 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า   
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ V-NET ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการทดสอบการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
more detail
ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนและมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีคณะทำงานการติดตามผลในแต่ละหน่วยงาน กว่า ๖๐ คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) ศูนย์หันตรา
more detail
ทอ.แข่งขันกีฬาพี่น้องเกษตรสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๕๗
ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาพี่น้องเกษตรสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาด้านการเล่นกีฬาและพัฒนาสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมความสามารถและอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาสู่กีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ รวมถึงสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารโรงยิม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
more detail
ทอดกฐิน ไทย – ศรีลังกา
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี และบุคลากรงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีทอดผ้ากฐิน เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายวิทยา ผิวผ่อง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีและให้การต้อนรับคณะของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ที่มาทอดกฐิน และได้มีการอัญเชิญองค์พระกฐินทางน้ำฉลองความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา ๒๖๐ ปี
more detail
สุวรรณภูมิทัวร์ ๒๕๕๗
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ คณะศิลปศาสตร์ ผศ.เนาวรัตน อินทรประสิทธิ์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในโครงการเปิดเส้นทางท่องเที่ยว อยุธยา - เขาใหญ่ ๒ วัน ๑ คืน จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ เพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการจัดนำเที่ยวและเป็นการฝึกให้นักศึกษาทำงานร่วมกัน รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา มัคคุเทศน์ ๒ โดยมี อาจารย์สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ เป็นอาจารย์ประจำวิชา สำหรับสาขาวิชาใดที่ต้องการจัดวิชาเลือก ในรายวิชามัคคุเทศก์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์
more detail
พิธีวางพวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

more detail
ดูทั้งหมด >>
Web Link
รายงานและข้อมูลเผยแพร่
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2550
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สกอ.)
  - SAR ปีการศึกษา 2550 (สรุปผลการตรวจ)
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2551
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2551
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2551
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2552
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา2552
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2552
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2553
  - รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553
  - รายงานผลประเมิน มทร.ส. SAR 2553
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2554
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) ปี 2555
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
  - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร.
.  
ปฎิทินกิจกรรม
 เดือน พฤศจิกายน  2557
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
26
27
28
29
30
01
01
02
1
03
2
04
2
05
3
06
3
07
3
08
09
10
2
11
2
12
3
13
3
14
3
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
29
2
30
2
01
02
03
04
05
06

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.