หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Event Calendar
#  Activity
1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
23 มกราคม 2556 00:00:00

หน่วยงานที่จัด : สำนักสหกิจศึกษา
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ศรีพิทยาคาร มทรส. ศูนย์หันตราฒ, ห้องประชุมเจ้าพระยา มทรส.ศูนย์วาสุกรี, ห้องประชุมอาคาร 17 ชั้น 6 มทรส. ศูนย์นนทบุรี, ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : -
2. อบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT
23 มกราคม 2556 00:00:00

หน่วยงานที่จัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่จัดงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส. ศูนย์นนทบุรีเขตเหนือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : -
3. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM)
23 มกราคม 2556 00:00:00

หน่วยงานที่จัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถานที่จัดงาน : ห้อง Self Access อาคารวิทยาบริการ มทรส. ศูนย์หันตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : -
4. การแข่งขันทักษะวิชาการ 9 มทร.
23 มกราคม 2556 00:00:00 ถึง 25 มกราคม 2556 00:00:00

หน่วยงานที่จัด : กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
สถานที่จัดงาน : ลานหน้าอาคาร 5 มทรส. ศูนย์นนทบุรี เขตใต้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : -
 
Next Month
 เดือน มกราคม  2556
อา.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
30
31
01
02
1
03
04
05
1
06
07
08
1
09
2
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
2
16
3
17
3
18
3
19
2
20
1
21
1
22
2
23
3
24
2
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.