หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า >
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555

ปฐมนิเทศ 2555

          ผศ.จริยา หาสิตพานิชกุล อธิการบดีมทร.สุวรรณภูมิ มอบกระเช้าดอกไม้ให้กับ ศ. กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ได้ให้เกียรติมาให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนกับการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     

 

ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า
ระบบศิษย์เก่า


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.