หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > สำหรับศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า


C
lick เพื่ออ่านรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
สวท. จัดประชุม ติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558
รายละเอียด
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม 1)
รายละเอียด
สวท. จัดประชุม “คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน”
รายละเอียด
ขอให้ผู้มีรายชื่อสำรองไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนพร้อมชำระเงินเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
รายละเอียด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมนำเสนอกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ของบัตรนักศึกษา
รายละเอียด
ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
รายละเอียด


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.