หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > สำหรับศิษย์เก่า
ข้อมูลสำหรับ ศิษย์เก่า


C
lick เพื่ออ่านรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
สวท.จัดอบรมให้ความรู้การลงทะเบียนรายวิชาบังคับก่อน วิชาต่อเนื่อง และการเทียบโอนรายวิชา
รายละเอียด
สวท.จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556
รายละเอียด
มูลนิธิพระดาบส เปิดอาคารบริการโรงเรียนพระดาบส (อาคารไทยเบฟเวอเรจ)
รายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556 (รอบสุดท้าย)
รายละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ศูนย์นนทบุรี จัดกิจกรรม โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗
รายละเอียด
กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
สวท.รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
รายนามผู้แจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556
รายละเอียด
สวท.จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานทะเบียนและประมวลผลสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน"
รายละเอียด
ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4-5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม 2)
รายละเอียด
สวส. จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 3 ( MIS RMUTSB 3 rd)
รายละเอียด
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ต้อนรับอาจารย์ต่างประเทศดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
รายละเอียด
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
นักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ นำเสนอผลงานที่ มรภ.ภูเก็ต
รายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2557
รายละเอียด
ขยายเวลาการลงทะเบียน การชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
โครงการอบรมหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ
รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและการทำวิจัยด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาเซียน
รายละเอียด
RUS แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี
รายละเอียด
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด
โครงการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รายละเอียด
รายชื่อผู้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติ่ม) 4 ศูนย์
รายละเอียด
สวท.จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1/2556
รายละเอียด
กำหนดการสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
รายละเอียด
โรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส ขอรับการสนับสนุนบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อร่วมสนองพระราชดำริ
รายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 1/2556 (รอบสุดท้าย)
รายละเอียด
สวท.ติดตามรายงานการประเมินตนเอง
รายละเอียด
ลงนามบัความร่วมมือป้องกันและปราบปรามทุจริต ระหว่าง ป.ป.ช. กับ อธิการบดี ราชมงคล ๙ แห่ง
รายละเอียด
โครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับพื้นฐาน การดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
รายละเอียด
ร่วมพิจารณาร่าง นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
รายละเอียด
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)
รายละเอียด
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/56
รายละเอียด
การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล หลักสูตร IT Project Management
รายละเอียด
สวท. จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
รายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษา 2/2556 รอบสุดท้าย
รายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2556
รายละเอียด
ติดตามเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนา (KM 9 มทร. + 2)
รายละเอียด
โครงการอบรม เทคนิคการร่าง, การพิมพ์ และการนำเสนอหนังสือราชการ ครั้งที่ ๑
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล“ราชมงคลรัตนโกสินทร์สัมพันธ์”
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก มทร.ล้านนา
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ SIPA จัดอบรมการดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิจัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยและยกย่องคนดีศรีสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระธรรมมงคลญาน
รายละเอียด
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำพระยา จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดสัมมนาบทบาทผู้บริหารในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู้ประชาคมอาเซียน
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิลงนามความร่วมมือกับบริษัท gtslearning International
รายละเอียด
กำหนดการและการแต่งกายบัณฑิตที่ถูกต้อง ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด
โครงการ แนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชนในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 78
รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร
รายละเอียด
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชนในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 76-77
รายละเอียด
อธิการบดี เข้ารับรางวัล บุคคลแห่งปี ระฆังทอง
รายละเอียด
VDO เดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 6
รายละเอียด
ยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด
กิจกรรมเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ณ มทร.สุรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
รายละเอียด
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ รุ่นที่ 1
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ออกให้บริการชุมชนในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 65
รายละเอียด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานภายในศูนย์หันตรา
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๙
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 19 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (ข่าวสด 15 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 15 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 15 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 8 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 7 กันยายน 2554)
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๘
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 6 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 1 กันยายน 2554)
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๗
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๐
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๒
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๔
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๖
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๕


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709103 แฟกซ์ : 0 035-709105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.