หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า งานวิจัย แผนผังเว็บไซต์
Home > สำหรับศิษย์เก่า
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
การฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล หลักสูตร IT Project Management
รายละเอียด
สวท. จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
รายละเอียด
ประเมินอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษา 2/2556 รอบสุดท้าย
รายละเอียด
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2556
รายละเอียด
ติดตามเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนา (KM 9 มทร. + 2)
รายละเอียด
โครงการอบรม เทคนิคการร่าง, การพิมพ์ และการนำเสนอหนังสือราชการ ครั้งที่ ๑
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 (สอบตรง)
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล“ราชมงคลรัตนโกสินทร์สัมพันธ์”
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก มทร.ล้านนา
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ SIPA จัดอบรมการดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิจัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยและยกย่องคนดีศรีสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระธรรมมงคลญาน
รายละเอียด
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำพระยา จ.สุพรรณบุรี
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจัดสัมมนาบทบาทผู้บริหารในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู้ประชาคมอาเซียน
รายละเอียด
มทร.สุวรรณภูมิลงนามความร่วมมือกับบริษัท gtslearning International
รายละเอียด
กำหนดการและการแต่งกายบัณฑิตที่ถูกต้อง ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รายละเอียด
โครงการ แนวทางการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายละเอียด
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชนในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 78
รายละเอียด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร
รายละเอียด
มูลนิธิพระดาบส ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ ออกให้บริการชุมชนในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 76-77
รายละเอียด
อธิการบดี เข้ารับรางวัล บุคคลแห่งปี ระฆังทอง
รายละเอียด
VDO เดินการกุศลราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งที่ 6
รายละเอียด
ยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด
กิจกรรมเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ณ มทร.สุรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
รายละเอียด
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ รุ่นที่ 1
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส ออกให้บริการชุมชนในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 65
รายละเอียด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555
แจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานภายในศูนย์หันตรา
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๙
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 19 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (ข่าวสด 15 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 15 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 15 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 8 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 7 กันยายน 2554)
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๘
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 6 กันยายน 2554)
กฤตภาค มทร.สุวรรณภูมิ (เดลินิวส์ 1 กันยายน 2554)
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๗
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๐
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๒
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๔
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๖
จดหมายข่าว มทร.สุวรรณภูมิ ฉบับที่ ๑๕


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709103 แฟกซ์ : 0 035-709105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.