หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า งานวิจัย แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > Detail ...
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ประกอบด้วย ดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ อยู่ภายในวงกลม
มีรูป ดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมี เลข ๙ และ พระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้ง
รองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง
มีพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
ที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรประจำพระองค์
และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ
รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญา
แผ่ขจรไปทั่วสารทิศ


 

แบบสี พื้นขาว (ไทย)
 

แบบขาว-ดำ พื้นขาว (ไทย)
 

แบบสี พื้นโปร่ง (ไทย)

แบบสี พื้นขาว (อังกฤษ)

แบบขาว-ดำ พื้นขาว (อังกฤษ)

แบบสี พื้นโปร่ง (อังกฤษ)

 

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
แนะนำมหาวิทยาลัย
ราชมงคล นามพระราชทาน
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
สีและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ติดต่อมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709103 แฟกซ์ : 0 035-709105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.