หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย > Detail ...
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ประกอบด้วย ดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ อยู่ภายในวงกลม
มีรูป ดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมี เลข ๙ และ พระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้ง
รองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึง
มีพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
ที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรประจำพระองค์
และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ
รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญา
แผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

 

 

แบบสี พื้นขาว (ไทย)
 

แบบขาว-ดำ พื้นขาว (ไทย)
 

แบบสี พื้นโปร่ง (ไทย)

แบบสี พื้นขาว (อังกฤษ)

แบบขาว-ดำ พื้นขาว (อังกฤษ)

แบบสี พื้นโปร่ง (อังกฤษ)

แบบมีข้อความ พื้นขาว (ไทย)

แบบมีข้อความ พื้นโปร่ง (ไทย)

แบบมีข้อความ พื้นขาว (อังกฤษ)

แบบมีข้อความ พื้นโปร่ง (อังกฤษ)

แบบไม่มีข้อความ พื้นขาว

แบบไม่มีข้อความ พื้นโปร่ง

 

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
แนะนำมหาวิทยาลัย
ราชมงคล นามพระราชทาน
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
สีและต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ติดต่อมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035 709 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.